Aanvullende vragenlijst "Hepatitis"

Metastasen

Bijlage bij de aanvraag voor een levensverzekering nr. _______________ gedateerd _____________

Gevuld met potentiële Verzekerde

Ph. I. O.: ___________________________________________________________________________________________

Geboortedatum: "__________" ________________________

Geef gedetailleerde antwoorden op alle vragen, voorzie kopieën van medische documenten, indien mogelijk.

1. Op welk type virale hepatitis is de diagnose gesteld? "A" _____;

andere virale hepatitis ______.

1.1 Geef de volledige (gedetailleerde) diagnose aan

1.2 Wanneer was uw eerste diagnose van hepatitis?

1.3 Waar (specificeer de naam en het adres van de kliniek)?

1.4 Wie is er gediagnosticeerd? (geef F.I.O.-arts op)

2. Was de ziekte gedefinieerd als acuut? _____ of chronisch? ______

3. Is uw hepatitis volledig genezen?

3.1 Leidt de ziekte tot abnormale leverfunctie? "Ja" ____ "nee" ___

3.2 Zo ja, geef aan welke overtredingen (klachten) u heeft?

4. Hoe werd hepatitis behandeld?

5. Hoe was de behandeling van leverdisfunctie?

6. Krijgt u momenteel een reguliere hepatitisbehandeling? "Ja" ____ "nee" ______

6.1 Geef de behandeling van hepatitis aan

7. Krijgt u momenteel een reguliere behandeling voor leverdisfunctie? "Ja" ___ "nee" ___

7.1 Geef de behandeling van leverdisfunctie aan

8. Was u onder voortdurend medisch toezicht? "Ja" ____ "nee" ______

8.1 Bent u momenteel onder medisch toezicht? "Ja" ____ "nee" ______

8.2 Geef F.I.O.-arts op

8.3 Naam en adres van de kliniek

8.4 Datum van het laatste bezoek

9. Geef de datum van de laatste biochemische analyse van bloed aan.

9.1 Geef de resultaten van de nieuwste biochemische bloedtest aan: bilirubine niveau

9.2 Geef de resultaten van de nieuwste biochemische bloedtest aan: het niveau van leverenzymen

9.3 Geef de resultaten van de nieuwste biochemische bloedtest aan: hepatitis-markers

9.4 Geef de resultaten van de laatste echografie aan

10. Bent u in de laatste 5 jaar in een klinische behandeling voor hepatitis geweest? "Ja" ____ "nee" ___

10.1 Hoe vaak?

11. Heb je andere klachten en ziektes? (Uw uitleg)

Ik vertrouw hierbij elke kliniek, ziekenhuis, dokter, verzekeringsmaatschappij of enige organisatie, instelling of persoon die certificaten of informatie over mij heeft, mijn gezondheid tot mijn beschikking om alle informatie betreffende mij over te dragen aan RGS-Levensverzekeringsmaatschappij of zijn vertegenwoordiger. mijn gezondheid, medische geschiedenis, ziekenhuisverblijf, medische consulten, diagnoses, behandeling, pathologieën en ziekten.

Ik, ondergetekende, verklaar dat alle bovenstaande informatie waar en volledig is en deze appendix bij de aanvraag

op levensverzekeringen samen met een levensverzekeringsaanvraag nr. ___________ van ____________ 200_ zal de basis zijn

verzekeringscontract tussen mij en de verzekeringsmaatschappij "RGS-Life".

"_____" _________________ 200__. _____________________________________________________________

Handtekening en achternaam van de potentiële verzekerde

Vragenlijst hepatitis in

Om het niveau van kennis over virale hepatitis B te identificeren, hebben we patiënten geïnterviewd uit de eenheid infectieziekten van de TBUZ TGCB nr. 5. 35 patiënten namen deel aan deze diagnose.

Figuur 1. Geslacht van respondenten

Als gevolg van de verkregen gegevens kan ik veronderstellen dat virale hepatitis B meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen, aangezien meer dan de helft van de respondenten mannen was.

Figuur 2. Leeftijd van de respondenten

De onderzoeksgegevens suggereren dat meestal virale hepatitis B wordt gevonden bij mensen van middelbare leeftijd en even vaak bij jonge en oudere mensen.

Gemiddeld totaal incompleet

Gemiddeld totaal vol

Figuur 3. Het opleidingsniveau van de respondenten

Uit de enquête bleek dat de meest voorkomende prevalentie van virale hepatitis B bij mensen met secundair algemeen onvolledig onderwijs, en het kleinste aantal respondenten hoger opgeleid was, wat wijst op een bredere verspreiding van de ziekte in kringen met een lage sociale status.

4. Frequentie van drinken

Drink je alcohol? Zo ja, hoe vaak?

1-2 keer per week

3-4 keer per week

Figuur 4. Frequentie van drinken

Onderzoeksgegevens wijzen op een vrij hoog niveau van alcoholgebruik bij patiënten met virale hepatitis B, die ongetwijfeld de resultaten van de ziekte nadelig beïnvloeden en de behandeling bemoeilijkt.

5. Drugsgebruik

Gebruik je drugs?

Figuur 5. Drugsgebruik

Uit de enquêtegegevens blijkt dat de meerderheid van de respondenten geen verdovende middelen gebruikt (of bang waren om het toe te geven). Dit feit spreekt voornamelijk over de niet-injectie methode van de verspreiding van virale hepatitis B.

6. Voorschrift van diagnose

Hoe lang ben je al gediagnosticeerd met virale hepatitis B?

Minder dan 1 week geleden

1-3 weken geleden

1-6 maanden geleden

Meer dan 6 maanden geleden

Figuur 6. Voorschrift van diagnose

De resultaten van de enquête duiden op de aanwezigheid van de overgrote meerderheid van de patiënten voor wie de diagnose van virale hepatitis B onlangs werd gesteld, wat de noodzaak suggereert van gedetailleerde aanbevelingen over voeding, werk en rustregimes, evenals preventieve maatregelen voor de non-proliferatie van virale hepatitis B voor deze patiënten.

7. De aanwezigheid van hepatitis B in de familie en omgeving

Zijn er mensen in uw familie en gemeenschap die eerder hepatitis B hadden of hebben gehad?

Er zijn eerder overgedragen

Er zijn momenteel ziektes

Figuur 7. De aanwezigheid van hepatitis B in de familie en omgeving

De meeste respondenten merkten op dat ze geen familie hadden en geen familieleden die hepatitis B hadden gehad, wat aangeeft dat er behoefte is aan beter sanitair en educatief werk onder familieleden en patiënten. Dit is noodzakelijk om de gezondheid in nauw contact te houden met patiënten met virale hepatitis B en om hen te helpen bij het opvolgen van de aanbevelingen.

8. De methode van overdracht van virale hepatitis B

Wat zijn volgens u de manieren van overdracht van virale hepatitis B?

Figuur 8. De methode van overdracht van virale hepatitis B

De meerderheid van de respondenten kon niet alle wijzen van overdracht van virale hepatitis B aangeven. Een bijzonder probleem veroorzaakte het onderscheid tussen persoonlijke bezittingen van de patiënt met hepatitis B, waardoor het mogelijk is om met deze ziekte geïnfecteerd te raken. Dat wil zeggen, de meerderheid van de respondenten maakt geen onderscheid tussen items die in contact komen met bloed en items die niet in contact komen met bloed, wat extreem gevaarlijk is, omdat het kan leiden tot infectie van gezonde mensen.

9. Methoden voor de diagnose van hepatitis B

Wat zijn volgens u de diagnostische methoden om het hepatitis B-virus te detecteren?

REGIONAAL CENTRUM VAN VOLGOGRAD
MEDISCHE PREVENTIE

400081 Volgograd
Str. Politruka Timofeev, 5
Telefoon / fax: (8442) 36-26-20
E-mailadres: [email protected]

Virale hepatitis

Het probleem van virale hepatitis is een van de belangrijkste in de moderne geneeskunde, waarvan de oplossing van groot belang is voor de hele menselijke samenleving. Het probleem van parenterale hepatitis B en C is de afgelopen 10-15 jaar bijzonder belangrijk geworden, volgens de WHO zijn er ongeveer 300 miljoen mensen met het hepatitis B-virus en meer dan 500 miljoen mensen besmet met hepatitis C wereldwijd Ongeveer 1 miljoen mensen sterven elk jaar. mensen van cirrose en leverkanker die door deze virussen worden geïnduceerd. Op dit moment zijn er ongeveer 5 miljoen dragers van het B-virus in Rusland en worden 22.000 kinderen per jaar door geïnfecteerde vrouwen geboren. Ongeveer 5.000 sterfgevallen door cirrose van de lever en hepatocellulair carcinoom geassocieerd met virale hepatitis B worden jaarlijks geregistreerd (Organs R. G. et al. 2007).

Een belangrijk kenmerk van het epidemieproces aan het begin van de eeuw is een significante vermindering van de incidentie van acute hepatitis B en C, tegen de achtergrond waarvan de epidemie van chronische virale hepatitis zich ontwikkelt (Shahgildyan IV, et al., 2008). Dus, volgens officiële gegevens, daalde de incidentie van OVG-B van 35,34 per 100 duizend inwoners in 2001 tot 2,81 per 100 duizend in 2008, en OVG-S daalde van 16,66 naar 2,84 per 100 duizend., respectievelijk. Echter, in de periode 1999 - 2007. chronische vormen van virale hepatitis werden geregistreerd bij 592 071 mensen. In dezelfde periode, een verandering in de structuur van de incidentie in de richting van de toenemende prevalentie van CVH-S - van 54,6% tot 70,4% (Shahgildyan I.V. et al., 2008) en het verhogen van het aandeel van chronische gemengde hepatitis, waarvoor in het hele land is nog niet vastgesteld.

Een hoge incidentie van hepatitis wordt vaker waargenomen in de leeftijdsgroepen van 15 tot 22 en van 22 tot 29 jaar, wat kan worden verklaard door het feit dat de overdracht van de hepatitis B- en C-virussen momenteel hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door middel van seks of intraveneus drugsgebruik.

Sterftecijfers van de beroepsbevolking als gevolg van infectieziekten, waaronder virale hepatitis, per 100 duizend in de regio Volgograd zijn iets hoger dan het gemiddelde in de Russische Federatie. In sommige delen van de regio Volgograd zijn deze indicatoren echter 1,5 - 2 keer groter dan:

De stad Volgograd heeft lagere tarieven en wordt vergeleken met de gemiddelde indicatoren voor het onderwerp en voor de Russische Federatie als geheel (respectievelijk 28,5 32,6 en 32,0 gevallen per 100 duizend inwoners).

Rekening houdend met het bovenstaande, is het doel van deze studie om het bewustzijn van de populatie te bestuderen met betrekking tot de preventie van virale hepatitis in de leeftijdsgroep van de populatie met een verhoogd risico.

Doelstellingen van de studie:

 1. Bepaling van het niveau van publieke bewustwording over de maatregelen ter preventie van virale hepatitis: de gevaren en ernstige gevolgen van de ziekte, manieren van overdracht en maatregelen om deze te voorkomen.
 2. Identificatie van de populatie door zelfevaluatie van risicogroepen voor virale hepatitis.
 3. Analyse van de bronnen van informatie over maatregelen ter voorkoming van virale hepatitis door de bevolking van Volgograd.

Het object van sociologisch onderzoek is de publieke opinie van de bevolking van Volgograd.

Onderwerp van onderzoek - de houding van de bevolking ten aanzien van de preventie van virale hepatitis.

De statistische observatie-eenheid (meting) is een inwoner van de stad Volgograd die aan de enquête deelneemt.

De locatie van het sociologisch onderzoek is drie locaties in verschillende delen van de stad Volgograd.

Onderzoeksmethodologie

Sampling. Deze casestudy maakt gebruik van een willekeurige selectiemethode. Respondenten worden uitgenodigd om te studeren door vrijwilligers uit voorbijgangers.

Een anonieme vragenlijst wordt uitgevoerd op een vragenlijst bestaande uit 7 vragen die demografische gegevens weergeven (geslacht, leeftijd), zelfbeoordeling van de risicogroep en gerelateerd aan de preventie van virale hepatitis.

De vragenlijst bestaat uit twee delen en is een combinatie van een vragenlijst (vragenlijst) en een informatiedeel (folder). Nadat de geïnterviewde het bovenste deel (vragenlijst) van het blad vult, komt het onderste informatiedeel eraf en wordt het aan de geïnterviewde gegeven. Het bovenste deel blijft bij de vrijwilliger en gaat vervolgens naar de State Unitary Enterprise "Volgograd Regional Center for Medical Prevention", op het adres: 400081 Volgograd, ul. Politruk Timofeev, d.5 voor verdere verwerking.

Het soort onderzoek is analytisch.

De in het onderzoek gebruikte methoden zijn de analyse van lineaire verdelingen.

De Fagerstrom-schaal wordt gebruikt om het niveau van publieke bewustheid te bepalen.

PROFIEL

"Wat weet u over virale hepatitis?"

Remember! De gebruikelijke symptomen van hepatitis (geelverkleuring van de huid, sclera van de ogen, misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust, zwakte, donker worden van de urine, verlichting van de ontlasting) zijn niet altijd. Vaak gaat de acute vorm van hepatitis voorbij zonder symptomen of met kleine kwalen. Een nauwkeurige diagnose kan alleen door een arts worden gemaakt na een bloedtest! Bij eerste vermoedens contact opnemen met de dichtstbijzijnde kliniek.

Remember! De eerdere behandeling van hepatitis is gestart, hoe beter zijn prognose.

Neem voor preventie van virale hepatitis contact op met het Volgograd Regionaal Centrum voor de Preventie en Bestrijding van AIDS en Besmettelijke Ziekten.

Telefoonhotline: 72-99-65.

We wensen je een goede gezondheid, het ligt in jouw handen!

ANALYTISCH RAPPORT

Een case study werd in juli 2012 in de stad Volgograd gehouden als onderdeel van evenementen gewijd aan de Wereldhepatitisdag op 28 juli. De enquête werd uitgevoerd door speciaal opgeleide vrijwilligers op drie locaties in de stad. Respondenten voor de studie werden uitgenodigd door vrijwilligers uit omstanders. Gegevensinvoer werd uitgevoerd door specialisten van de afdeling monitoring van risicofactoren voor niet-overdraagbare ziekten van de VUKMP. Statistische verwerking werd uitgevoerd met behulp van Microsoft Excel-softwarepakketten. De omvang van de statistische fout is niet groter dan de toegestane en kan de nauwkeurigheid van de studie niet significant beïnvloeden. Het totale volume van de steekproef bedraagt ​​in totaal 299 mensen.

Overzichtstabellen, analyse van resultaten en conclusies

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 32-33 jaar.

De verdeling van respondenten naar geslacht is weergegeven in Tabel 1.

Analyse van de resultaten. Een significant grotere groep respondenten is vrouw.

Met behulp van vragen met sociaaldemografische kenmerken slaagden we er dus in een portret van de vragenlijst te maken: dit is een vrouw van ongeveer 30 jaar oud.

Het bewustzijn van de bevolking over de mogelijkheid van de ziekte en de ernstige gevolgen van virale hepatitis wordt weergegeven in tabel 2.

Aantal respondenten (mensen)

Analyse van de resultaten. De meerderheid van de respondenten, bijna 4/5, verklaarde dat zij zich bewust zijn van de mogelijkheid van de ziekte en de ernstige gevolgen van virale hepatitis, en slechts 1/5 van de respondenten beweert niet geïnformeerd te zijn.

Het bewustzijn van de bevolking over de overdracht van virale hepatitis wordt weergegeven in Tabel 3. Tabel 3

Manieren om virale hepatitis door te geven

Analyse van de resultaten. Het hoogste bewustzijn (bijna 80%) werd door respondenten getoond over de seksuele route van overdracht van virale hepatitis. Een iets kleiner aantal respondenten is op de hoogte van de route van overdracht van hepatitis via bloed via transfusie. Ongeveer de helft bleek zich bewust te zijn van manieren om hepatitis te krijgen van een besmette moeder aan een kind en als gevolg van niet-naleving van hygiëne-eisen en het gebruik van niet-steriele hulpmiddelen bij het doorprikken van de oren, manicure en tatoeage.

De enquête streefde niet naar de etiologie en het bepalen van het niveau van bewustzijn van de bevolking over verschillende soorten hepatitis, daarom werd een pad in het huishouden voorgesteld als een van de opties voor infectie. En ongeveer de helft van de respondenten is op de hoogte van deze methode voor het overdragen van hepatitis.

De gemiddelde mate van bewustzijn over de overdracht van virale hepatitis is 58,5%. Volgens de Fagerstrom-schaal komt dit overeen met een hoge mate van publieke bewustwording. Als we deze indicator vergelijken met het bewustzijn van de bevolking over de mogelijkheid van de ziekte en de ernstige gevolgen van virale hepatitis (tabel 2), die zelfbeoordeling is, zal het duidelijk worden dat de respondenten hun zelfbeoordeling van kennis overschatten.

De Hepatitis Awareness Index is dus hoog met 0,6, wat iets lager is dan het 0,88 zelf-gerapporteerde bewustzijn. Het feit dat 75 mensen, d.w.z. bijna een vijfde van de ondervraagden (21,8%) toonde bewustzijn van meerdere manieren om hepatitis over te dragen.

Informatie over de houding ten opzichte van de risicogroep voor hepatitis is weergegeven in tabel 4.

Beschouw je jezelf als een risico op hepatitis?

Analyse van de resultaten. De meerderheid van de respondenten, ongeveer ¾, beschouwt zichzelf niet als een risico op hepatitis, en slechts 1/4 van de respondenten positioneert zichzelf als behorend tot deze groep.

Informatie over het bewustzijn van maatregelen ter voorkoming van hepatitis is weergegeven in Tabel 5.

Bent u op de hoogte van maatregelen om hepatitis te voorkomen?

Analyse van de resultaten. Over hun bewustzijn van maatregelen om hepatitis te voorkomen, zeiden ¾ respondenten.

Het is gemakkelijk te zien dat deze vraag, over maatregelen ter voorkoming van hepatitis, een soortgelijke semantische inhoud heeft als vraag 3 over de mogelijkheden van de ziekte en de ernstige gevolgen ervan. Ik zou de lagere niveaus van bewustzijn in vraag 6 willen relateren aan het verslag van de anti-epidemische alertheid die groeit van vraag naar vraag, en dit is een positief effect van het onderzoek en het is belangrijk als het zelfrespect van bewustzijn wordt overschat.

Informatie over de bronnen van informatie over de preventie van virale hepatitis is weergegeven in tabel 6.

Bronnen van informatie

Van de media

Van de dokter en andere medische professionals

Aantal respondenten (mensen)

Analyse van de resultaten. De enquête toonde een hoog effect van het gebruik van de media bij de preventie van virale hepatitis. De belangrijkste bron van kennis over deze ziekte is de massamedia, in de tweede plaats is de kennis "van de arts en andere medische werkers", de derde groep respondenten met de kennis "van mensen". Ongeveer een zesde van de respondenten verwijst naar hun eigen ervaring. Sommigen namen gelijktijdig alle of meerdere informatiebronnen op.

bevindingen

1. De studie van het publieke bewustzijn over de preventie van virale hepatitis onthulde een hoge mate van bewustzijn. De subjectieve beoordeling van kennis door de respondenten is te hoog, er is een kloof van ongeveer 25% tussen de objectieve en subjectieve beoordelingen, maar dit heeft geen significante invloed op de resultaten van de enquête.

2. De resultaten van de studie onthulden een onderschatte risicobeoordeling door de bevolking, d.w.z. Het hepatitisniveau is laag. De meeste respondenten beschouwen zichzelf niet als een risico voor virale hepatitis, hoewel het risico op de ziekte vandaag de dag hoog is en bijna iedereen er een heeft. 3. Een sociologisch onderzoek toonde aan dat het preventieve werk van medische instellingen voor de bevolking een van de belangrijkste bronnen van bewustzijn van virale hepatitis is. De belangrijkste bron van bewustzijn tegen epidemieën is echter de massamedia, waarvan de kwaliteit van publicaties helaas niet altijd hoog is.

4. Uitgevoerd sociologisch onderzoek, dankzij de toegepaste vorm van de vragenlijst, maakt het enerzijds mogelijk om een ​​onderzoek uit te voeren en belangrijke indicatoren te identificeren van publieke bewustwording over virale hepatitis, en aan de andere kant is het op zichzelf een factor van therapeutisch en preventief werk en een bron van publieke bewustwording.

5.Sociologisch onderzoek toont duidelijk aan dat een aanzienlijk deel van de bevolking van Volgograd en de regio, ongeacht de leeftijd, door moet gaan met gezondheidseducatie om de motivatie voor een gezonde levensstijl en de preventie van virale hepatitis te creëren en te versterken, het verbeteren van het publieke bewustzijn, hun diagnose, preventie en behandeling, bewustwording van risicogroepen en de noodzaak van vaccinatie tegen virale hepatitis, veranderingen in de afgelopen jaren ivnogo de publieke opinie over de vaccinatie in het algemeen. Het is duidelijk dat het werk dat routinematig in deze richting wordt uitgevoerd niet het gewenste resultaat zal geven.

6. Het uitgevoerde sociologische onderzoek maakt het mogelijk prioriteiten te stellen in de organisatie van de activiteiten van de preventieve dienst van de regio Volgograd, de behoeften van de bevolking te bepalen in preventieprogramma's, rekening houdend met medische, sociale en regionale kenmerken, en kan worden gebruikt om managementbeslissingen te nemen.

Enquête: Wat weet u over hepatitis?

1 Vandaag is het totale aantal mensen met chronische hepatitis B en C

 • 350.000 mensen
 • 3.500.000 mensen
 • 35.000.000 mensen
 • 350 miljoen mensen

350 miljoen mensen in de wereld hebben chronische hepatitis B- of C-infectie.

2 De gevolgen van chronische hepatitis op de lange termijn kunnen zijn:

 • cirrhosis
 • leverfalen
 • leverkanker
 • alles hierboven

Een aanzienlijk aantal mensen met chronische infecties ontwikkelt cirrose of leverkanker en uiteindelijk leverfalen.

3 Verhoogd risico op infectie met hepatitis B- en C-virussen

 • mensen die onbeschermde seks beoefenen
 • mensen die drugs injecteren
 • mensen die onveilige medische procedures ondergaan
 • alle bovengenoemde

Hepatitis B en C worden meestal verspreid tijdens onbeschermde seks, injecterend drugsgebruik en onveilige medische procedures.

4 Wat is het percentage mensen met hepatitis die WETEN OVER hun infectie?

 • Minder dan 5%
 • 30%
 • 50%
 • Meer dan 90%

Minder dan 5% van de mensen die zijn geïnfecteerd met het hepatitis-virus zijn zich bewust van hun infectie.

5 Hoeveel procent van de mensen met hepatitis C kan worden genezen?

 • Meer dan 90%
 • 75%
 • 50%
 • Minder dan 25%

Meer dan 90% van de mensen met hepatitis C kan worden genezen met een behandelingskuur van 12 weken.

Vragenlijst deelnemer laboratoriumtests voor antilichamen tegen het hepatitis A-virus

Toegevoegd aan bladwijzers: 0

Gezien het gebruik van moderne laboratoriumtests van verschillende fabrikanten variant van de norm (referentiewaarden) in alle verschillende laboratoria, zodat samen met de resultaten van de studies noodzakelijk voor het verkrijgen en referentiewaarden (varianten van de norm) welke tests doorstaan. Dit is een vereiste voor de juiste interpretatie van verschillende resultaten.
Alleen de behandelende arts heeft het recht om de tests te interpreteren. vlyayutsya belang niet alleen afzonderlijke analyseresultaten echter de verhouding tussen de verschillende resultaten worden gecombineerd met klinische symptomen (displays), geschiedenis (geschiedenis) en studies ziektegegevens instrumentele methoden (ultrasoon, enzovoort)
Virale hepatitis is een groep ziekten met vergelijkbare symptomen die worden veroorzaakt door verschillende virussen.
Hepatitis A
De veroorzaker van hepatitis A - een virus dat geelzucht, een infectieziekte veroorzaakt, is gewoonlijk in het menselijk lichaam wordt uitgevoerd door het slijmvlies van de darmen spijsverteringskanaal, dunne darm endotheel vermenigvuldigt lymfe mesenteriale knooppunten, en krijgt hematogenically de lever waar het wordt in de parenchymale cellen van de lever ( hepatocyten), in reticulohistiocytische cellen
Kupfera doet ze pijn. Hepatitis A-virus kan worden overgedragen via ongewassen handen, slecht gewassen of ongewassen fruit en groenten. Hepatitis A is een vaccin. Het gaat niet in een chronische vorm en is geen gevaarlijke verdere ontwikkeling van leverkanker of cirrose. Maar zelfs een mild beloop van deze infectie zonder de noodzakelijke behandeling kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken.
Laboratoriumdiagnostiek van hepatitis A
Anti-HAV IgM, IgG
Voor hepatitis A-virus - IgG-totaalantistoffen. Positief resultaat: huidige of uitgestelde hepatitis A; hepatitis A-vaccinatie.
Negatief resultaat: er is geen eerdere blootstelling aan hepatitis A (immuniteit voor het hepatitis A-virus
niet geïdentificeerd). De aanwezigheid van IgM verwijst naar acute hepatitis A.
Hepatitis A-virus, RNA-bepaling (PCR)
Studies over virale hepatitis A wordt uitgevoerd bij: cholestase, klinische symptomen van virale hepatitis, het verhogen van niveaus van AST en ALT, contact met patiënten van virale hepatitis A, een overzicht van het in contact brengen en het identificeren van degenen die hepatitis A gecontracteerd in kindertehuizen team (de centra).
Tansmissieve of serumhepatitis: hepatitis B en hepatitis b samen met d
Hepatitis B en B + D worden serum genoemd, ze kunnen worden overgedragen via bloed, maar ook in utero en seksueel. Het is ook noodzakelijk om de overdracht van infectie door niet-steriele instrumenten te benadrukken. Deze virussen kunnen continu aanwezig in het lichaam en veroorzaakt een langdurig chronisch ontstekingsproces in de lever - chronische virale hepatitis gevaarlijke degeneratie bij cirrose of leverkanker.

Verzorgingszorg voor virale hepatitis B

Anatomische en fysiologische kenmerken van de lever. Methoden voor de diagnose van virale hepatitis B, de beginselen van preventie en behandeling. Analyse van casuïstiek van patiënten met virale hepatitis, analyse van opkomende problemen. Acute hepatische encefalopathie als zijn complicaties.

Stuur je goede werk in de kennisbank is eenvoudig. Gebruik het onderstaande formulier.

Studenten, graduate studenten, jonge wetenschappers die de kennisbasis gebruiken in hun studie en werk zullen je zeer dankbaar zijn.

Epidemiologische geschiedenis: direct contact met besmettelijke patiënten ontkent. Gevallen van hepatitis onder anderen werden niet waargenomen. De patiënt meldt dat 3 maanden geleden een tatoeage in de cabine is geplaatst.

De algemene toestand is bevredigend, het bewustzijn is helder, de positie is actief. Subicterische sclera wordt genoteerd.

De rand van de lever glad, glad, pijnloos, voelbaar 1,5 cm vanaf de rand van de ribboog.

De echte problemen van de patiënt:

fysiologisch: verhoogde lichaamstemperatuur; gewrichtspijn; misselijkheid; zwakte; malaise; vermoeidheid; ongemak in het juiste hypochondriumgebied;

psychologisch: gebrek aan kennis over hun ziekte.

Potentiële problemen voor de patiënt: chronische hepatitis B; uitputting door ondervoeding door misselijkheid en verhoogde lichaamstemperatuur.

Het prioriteitsprobleem van de patiënt: verhoogde lichaamstemperatuur; gewrichtspijn.

Probleem: verhoogde lichaamstemperatuur.

Doel op korte termijn: de patiënt merkt een verlaging van de lichaamstemperatuur op gedurende de dag na de verpleegkundige interventies.

Lange-termijndoel: de patiënt zal de normalisatie van de lichaamstemperatuur vaststellen tegen de tijd van ontslag na de behandeling.

Verpleeginterventieplan:

Zorg ervoor dat de patiënt tijdens de gehele koortsperiode aan de bedrust voldoet;

Regelmatig luchten in de bak uitvoeren, voor frisse lucht zorgen;

Zorg voor meting van de lichaamstemperatuur van de patiënt om de 2-3 uur;

Beveel de patiënt aan om een ​​warm drankje te nemen (zwakke thee met citroen, magere melk) en veel water;

Zorg voor tijdige verandering van bed en ondergoed;

Help indien nodig de patiënt bij de uitvoering van de toilet huid, mondverzorging;

Bewaak de hartslag, de bloeddruk, de frequentie van de ademhalingsbewegingen, alle gegevens die zijn vastgelegd in het temperatuurblad;

Volgens het voorschrift van de arts om geneesmiddelen te introduceren (lytisch mengsel, aspirine, analgin).

In de volgende fase voert de verpleegkundige 2 soorten interventies uit:

Onafhankelijk: luchten in boksen; bewaken van de toestand van de patiënt; verandering van bed en ondergoed; hulp bij de implementatie van het toilet van huid en mond;

Afhankelijk: de introductie van medicijnen op recept.

Verpleging is effectief gebleken.

Het kortetermijndoel werd op tijd bereikt: de patiënt merkte een daling van de lichaamstemperatuur op.

Het doel op lange termijn werd bereikt tegen de tijd dat de patiënt uit het ziekenhuis werd ontslagen: na de behandeling constateerde de patiënt een normalisatie van de lichaamstemperatuur.

Probleem: pijn in de gewrichten.

Doel op korte termijn: de patiënt zal een vermindering van de intensiteit van de pijn in de gewrichten vaststellen gedurende de dag vanaf het begin van de behandeling.

Lange termijn doel: de patiënt zal het verdwijnen van pijn in de gewrichten opmerken op het moment van ontslag uit het ziekenhuis na de behandeling.

Verpleeginterventieplan:

Zorg voor fysieke rust voor de patiënt, adviseer bedrust gedurende 3 dagen;

Geef de patiënt een comfortabele houding in het bed (leg kussens en rollers onder de aangetaste gewrichten);

Meet de lichaamstemperatuur van de patiënt om de 2-3 uur;

Geef een reeks maatregelen om de lichaamstemperatuur te normaliseren;

Leg op voorgeschreven recept van de arts aan de aangetaste gewrichten verwarmde kompressen of droge hitte, op voorwaarde dat de temperatuur genormaliseerd is;

Zorg ervoor dat de patiënt de voorgeschreven medicatie tijdig ontvangt, overtuigend van de noodzaak van medische behandeling van de onderliggende ziekte;

Controleer de toestand van de patiënt.

In de volgende fase van het verpleegproces voert de verpleegkundige 2 soorten interventies uit:

Onafhankelijk: geeft een comfortabele positie in bed; bewaken van de toestand van de patiënt;

Afhankelijk: opleggen van een kompres op de aangetaste gewrichten zoals voorgeschreven door een arts; de introductie van medicijnen voorgeschreven door een arts.

Verpleging is effectief gebleken.

Het doel op korte termijn werd binnen de gestelde periode bereikt: de patiënt merkte een vermindering op van de pijnintensiteit een dag na het begin van de behandeling.

Het doel op lange termijn werd bereikt op het moment dat de patiënt uit het ziekenhuis werd ontslagen: na de behandeling constateerde de patiënt dat er geen pijn in de gewrichten was.

Probleem: gebrek aan kennis over hun ziekte.

Doel op korte termijn: de patiënt zal informatie hebben over haar ziekte na het eerste gesprek met een verpleegster.

Langetermijndoel: de patiënt heeft het gebrek aan kennis over de aard van de ziekte geëlimineerd ten tijde van ontslag uit het ziekenhuis na alle interviews door de verpleegkundige.

Verpleeginterventieplan:

Vertel de patiënt over de belangrijkste manifestaties van virale hepatitis B, methoden voor de overdracht ervan, maatregelen voor de preventie ervan;

De patiënt aanbevelingen geven over maatregelen voor zelfcontrole en zelfzorg;

Deel specifieke maatregelen voor de preventie van virale hepatitis B (vaccinatie);

Controleer of de patiënt is gevaccineerd;

Deel de algemene voorwaarden voor hervaccinatie;

Vertel de patiënt over de specifieke methoden voor de diagnose van hepatitis B en andere vormen van hepatitis, leg uit in welk tijdsbestek en in welke volumes tests moeten worden afgenomen, zodat het resultaat betrouwbaar was;

Informeer de complicaties van virale hepatitis B;

Praten over de voorzorgsmaatregelen voor tatoeage;

Verstrek referentieboeken: folders, brochures;

Kwaliteitscontrole van de verkregen informatie.

In de volgende fase voert de verpleegkundige de volgende onafhankelijke verpleegkundige interventies uit: praten over de aard van de ziekte; aanbevelingen voor zelfcontrole en zelfzorg; controleer op vaccinaties; preventief gesprek over de voorzorgsmaatregelen voor het tatoeëren; het verstrekken van naslagwerken; kwaliteitscontrole van kennis.

Verpleging is effectief gebleken.

Het kortetermijndoel werd op tijd bereikt: de patiënt ontving informatie over haar ziekte.

Het doel op lange termijn werd bereikt in de vastgestelde periode: de patiënt had een gebrek aan kennis over de aard van de ziekte geëlimineerd ten tijde van ontslag uit het ziekenhuis na alle interviews met de verpleegkundige.

Toen de overige 8 infectieuze patiënten werden gediagnosticeerd met virale hepatitis B, werden vergelijkbare problemen geïdentificeerd en opgelost. Op basis van de gelijkenis van hun klachten en het klinische beeld kan worden geconcludeerd dat sommige problemen van patiënten met virale hepatitis B typisch zijn.

Typische fysiologische problemen van patiënten met hepatitis B zijn: pijn of ongemak in de rechter bovenste kwadrant, misselijkheid, verlies of vervorming van eetlust, zwakte, malaise, vermoeidheid, koorts, gewrichtspijn, en er is een geelheid van de huid en slijmvliezen, donkere urine en verkleuring van de ontlasting, die alleen wordt opgelost bij de behandeling van virale hepatitis B.

De belangrijkste psychologische problemen van patiënten met virale hepatitis B zijn: gebrek aan kennis over de aard van de ziekte, angst voor de gezondheid van geliefden, ongeloof in de positieve uitkomst van de behandeling.

Niet de laatste plaats wordt ingenomen door de sociale problemen van patiënten met deze diagnose. Tijdens de supervisie werden de volgende typische problemen geïdentificeerd: angst voor het openbaren van een diagnose, angst om een ​​baan te verliezen vanwege een diagnose.

Tijdens het toezicht ontdekte een van de patiënten een geestelijk probleem: de angst voor de dood.

lever virale hepatitis

2.2 Patiënten ondervragen met virale hepatitis B

Om het niveau van kennis over virale hepatitis B te identificeren, hebben we patiënten geïnterviewd uit de eenheid infectieziekten van de TBUZ TGCB nr. 5. 35 patiënten namen deel aan deze diagnose.

Figuur 1. Geslacht van respondenten

Als gevolg van de verkregen gegevens kan ik veronderstellen dat virale hepatitis B meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen, aangezien meer dan de helft van de respondenten mannen was.

Figuur 2. Leeftijd van de respondenten

De onderzoeksgegevens suggereren dat meestal virale hepatitis B wordt gevonden bij mensen van middelbare leeftijd en even vaak bij jonge en oudere mensen.

Gemiddeld totaal incompleet

Gemiddeld totaal vol

Figuur 3. Het opleidingsniveau van de respondenten

Uit de enquête bleek dat de meest voorkomende prevalentie van virale hepatitis B bij mensen met secundair algemeen onvolledig onderwijs, en het kleinste aantal respondenten hoger opgeleid was, wat wijst op een bredere verspreiding van de ziekte in kringen met een lage sociale status.

4. Frequentie van drinken

Drink je alcohol? Zo ja, hoe vaak?

1-2 keer per week

3-4 keer per week

Figuur 4. Frequentie van drinken

Onderzoeksgegevens wijzen op een vrij hoog niveau van alcoholgebruik bij patiënten met virale hepatitis B, die ongetwijfeld de resultaten van de ziekte nadelig beïnvloeden en de behandeling bemoeilijkt.

5. Drugsgebruik

Gebruik je drugs?

Figuur 5. Drugsgebruik

Uit de enquêtegegevens blijkt dat de meerderheid van de respondenten geen verdovende middelen gebruikt (of bang waren om het toe te geven). Dit feit spreekt voornamelijk over de niet-injectie methode van de verspreiding van virale hepatitis B.

6. Voorschrift van diagnose

Hoe lang ben je al gediagnosticeerd met virale hepatitis B?

Minder dan 1 week geleden

1-3 weken geleden

1-6 maanden geleden

Meer dan 6 maanden geleden

Figuur 6. Voorschrift van diagnose

De resultaten van de enquête duiden op de aanwezigheid van de overgrote meerderheid van de patiënten voor wie de diagnose van virale hepatitis B onlangs werd gesteld, wat de noodzaak suggereert van gedetailleerde aanbevelingen over voeding, werk en rustregimes, evenals preventieve maatregelen voor de non-proliferatie van virale hepatitis B voor deze patiënten.

7. De aanwezigheid van hepatitis B in de familie en omgeving

Zijn er mensen in uw familie en gemeenschap die eerder hepatitis B hadden of hebben gehad?

Er zijn eerder overgedragen

Er zijn momenteel ziektes

Figuur 7. De aanwezigheid van hepatitis B in de familie en omgeving

De meeste respondenten merkten op dat ze geen familie hadden en geen familieleden die hepatitis B hadden gehad, wat aangeeft dat er behoefte is aan beter sanitair en educatief werk onder familieleden en patiënten. Dit is noodzakelijk om de gezondheid in nauw contact te houden met patiënten met virale hepatitis B en om hen te helpen bij het opvolgen van de aanbevelingen.

8. De methode van overdracht van virale hepatitis B

Wat zijn volgens u de manieren van overdracht van virale hepatitis B?

Figuur 8. De methode van overdracht van virale hepatitis B

De meerderheid van de respondenten kon niet alle wijzen van overdracht van virale hepatitis B aangeven. Een bijzonder probleem veroorzaakte het onderscheid tussen persoonlijke bezittingen van de patiënt met hepatitis B, waardoor het mogelijk is om met deze ziekte geïnfecteerd te raken. Dat wil zeggen, de meerderheid van de respondenten maakt geen onderscheid tussen items die in contact komen met bloed en items die niet in contact komen met bloed, wat extreem gevaarlijk is, omdat het kan leiden tot infectie van gezonde mensen.

9. Methoden voor de diagnose van hepatitis B

Wat zijn volgens u de diagnostische methoden om het hepatitis B-virus te detecteren?

Figuur 9. Methoden voor het diagnosticeren van hepatitis B

Uit de onderzoeksgegevens bleek dat de meeste patiënten met een diagnose van virale hepatitis B niet op de hoogte zijn van alle methoden om deze ziekte te diagnosticeren. Het onderscheid tussen de algemene bloedtest, die niet wordt gebruikt voor de diagnose van hepatitis B, en de biochemische bloedtest, die een informatieve methode is voor de diagnose van deze ziekte, veroorzaakte een bijzondere moeilijkheid. Meestal namen respondenten eenvoudigweg geen biochemische analyse op in hun respons, of includeerden ze het samen met een algemene bloedtest.

10. Manifestatie van hepatitis B

Wat zijn volgens u de symptomen van hepatitis B?

Figuur 10. Manifestaties van hepatitis B

De enquête onthulde een gebrek aan kennis over de manifestaties van hepatitis B bij de meerderheid van de respondenten. Een zeer klein aantal patiënten kan de specifieke symptomen van hun ziekte bepalen. De variant "pijn in de maag", vaak ten onrechte gerelateerd aan ondervraagden aan misselijkheid en braken en niet aan een manifestatie van hepatitis B, veroorzaakte bijzondere problemen.

11. Frequentie van testen op virale hepatitis B en andere vormen van hepatitis.

Hoe vaak wordt u getest op virale hepatitis B en andere vormen van hepatitis?

1 keer in 6 maanden

Figuur 11. Frequentie van testen op virale hepatitis B en andere vormen van hepatitis

Tijdens het onderzoek bleek dat een voldoende groot percentage van de respondenten de diagnose hepatitis B en andere virale hepatitis verwaarloosde, wat een risicofactor is voor late detectie, de vorming van het gevorderde stadium van de ziekte en mogelijke chroniciteit van het proces in het geval van infectie.

12. Frequentie van testen op virale hepatitis B door familieleden

Hoe vaak worden uw familieleden getest op virale hepatitis B?

1 keer in 3 maanden

1 keer in 6 maanden

Figuur 12. Frequentie van testen op virale hepatitis door familieleden

Tijdens het onderzoek werd opgemerkt dat familieleden van de geïnterviewde patiënten in voldoende hoeveelheden op virale hepatitis B worden gescreend, maar er is een klein deel van de omgeving voor patiënten die dit niet vaak genoeg doen, evenals familieleden die de enquête volledig negeren.

13. Preventie van hepatitis B

Wat zijn volgens u de maatregelen om hepatitis B te voorkomen?

Figuur 13. Preventie van hepatitis B

De resultaten van de enquête onthulden slechts een klein percentage van de respondenten die alle maatregelen voor de preventie van virale hepatitis B correct konden identificeren, de overgrote meerderheid van de respondenten merkte alleen enkele maatregelen op ter voorkoming van hepatitis B. De respondenten hadden bijzondere problemen met de "vaccinatiereactie" -optie, wat wijst op een gebrek aan bewustzijn bij patiënten over het vaccinatieschema en specifieke maatregelen ter preventie van hepatitis B.

14. Op dieet zijn

Volg je een dieet (beperking van vet, zout, pittig, gefrituurd, conserveermiddelen; met uitzondering van alcohol, sterk vlees, bouillon van vis, bouillon, cacao, chocolade, sterke thee, koffie)?

Figuur 14. Dieet.

Helaas bleek uit de enquête dat de meerderheid van de respondenten het dieet schendt, en een aanzienlijk percentage van de respondenten voldoet er helemaal niet aan, wat natuurlijk het verloop van de ziekte negatief beïnvloedt en het risico op een chronisch proces verhoogt.

15. Bronnen van informatie over virale hepatitis B

Waar krijg je informatie over de behandeling en preventie van hepatitis B?

Verwanten en vrienden

Figuur 15. Bronnen van informatie over virale hepatitis B

Uit de enquêteresultaten blijkt dat een aanzienlijk percentage van de geïnterviewde patiënten informatie ontvangt over virale hepatitis B via de media en het internet. Dergelijke gegevens zijn zorgwekkend, omdat deze bronnen vaak onbetrouwbaar zijn en de patiënt ook aanmoedigen tot zelfmedicatie.

16. Belang bij het verkrijgen van informatie over virale hepatitis B

Wilt u meer weten over hepatitis B, hoe kunt u dit voorkomen?

Figuur 16. Belangstelling voor het ontvangen van informatie over virale hepatitis B

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de meerderheid van de respondenten geïnteresseerd is in het ontvangen van nieuwe informatie over hepatitis B, wat een gunstige factor is voor de organisatie van sanitair en educatief werk.

2.3 Praktische output: ontwikkeling van een checklist voor patiënten

De resultaten van het onderzoek bepaalden de noodzaak om een ​​patiëntenhandboek te ontwikkelen over het onderwerp "Preventie van virale hepatitis B".

Helaas is en is virale hepatitis B een wijdverspreide ziekte die alle segmenten van de bevolking van alle leeftijden treft, ondanks de wijdverbreide ontwikkeling van moderne en effectieve methoden voor diagnose en behandeling.

Maar er blijft een belangrijke factor die ervoor zorgt dat hepatitis B zich elk jaar meer en meer verspreidt - de onoplettendheid van de bevolking voor hun eigen gezondheid. In ons werk wordt, met behulp van vragenlijsten, het feit van onvoldoende bekendheid met de methoden van overdracht van virale hepatitis B, de manifestaties ervan, methoden voor diagnose en preventie weerspiegeld. De bevolking vindt zeer oppervlakkige en onvolledige kennis over de ziekte, zelfs gezien het feit dat het onderzoek werd uitgevoerd onder patiënten die al gediagnosticeerd waren met virale hepatitis B. Ongetwijfeld kan en zou de verpleegster het gebrek aan kennis van de bevolking over zo'n gevaarlijke ziekte als virale hepatitis B compenseren..

Het is ook vermeldenswaard dat de verpleegkundige een grote bijdrage levert aan het helpen van dergelijke patiënten, wat tot uitdrukking komt in de hoge impact van de ontwikkelde verpleegplannen. Een verpleegkundige moet zich bewust zijn van het belang van competente verpleegkundige zorg voor patiënten met virale hepatitis B, aangezien het verpleegkundige zorg is die grotendeels bepalend is voor het succes van de behandeling en de uitkomst van de ziekte als gevolg van het ontbreken van een specifieke behandeling voor de bovengenoemde ziekte. Daarnaast hebben familieleden van patiënten met virale hepatitis B ook hulp en advies nodig van een verpleegkundige.

Natuurlijk is de verpleegkundige verplicht om deel te nemen aan volksgezondheidseducatie onder de bevolking, waarbij kennis over een dergelijke algemene en gevaarlijke ziekte als hepatitis B wordt ingelicht en opgevuld. Daarom moet elke verpleegkundige uitgebreide kennis van deze ziekte hebben, in staat zijn deze duidelijk over te brengen aan patiënten, hun familieleden en de algemene bevolking.

Tijdens het schrijven van een proefschrift op theoretisch niveau hebben we de belangrijkste aspecten van hepatitis B bestudeerd:

Kenmerken van de structuur en activiteit van het hepatitis B-virus

Typische manifestaties van acute hepatitis B

Methoden voor diagnose en preventie van hepatitis B

Complicaties van acute hepatitis B

Op onderzoeksniveau bestond ons werk uit drie fasen:

Identificatie van het gebrek aan kennis over de ziekte door ondervraging

Analyse van casuïstiek met hepatitis B

Ontwikkel een patiëntchecklist op basis van de gegevens

Tijdens het schrijven van een proefschrift is gewerkt:

Een studie van de literatuur over virale hepatitis B en verpleegkundige zorg

Patiënten bevragen om een ​​gebrek aan kennis over virale hepatitis te identificeren B

Curatie van patiënten met deze ziekte

Identificeer typische problemen van patiënten met deze ziekte

Plan voor verpleegkundige interventies voor virale hepatitis B

Ontwikkeling van aanbevelingen voor de preventie van virale hepatitis B

De taken werden dus volbracht en het doel van het afstudeerwerk "Het studeren van verpleegkundige zorg voor virale hepatitis B op het voorbeeld van patiënten van de afdeling infectieziekten" werd bereikt.

Referenties

D. T. Abdurakhmanov, Moskou 2011 - Chronische virale hepatitis B, handleiding voor artsen - pp. 4-10, 15-20

I. Berezhnova, Moskou RIOR 2015 - Besmettelijke ziekten, studiegids - pp. 242-248

Briko N. I., Pokrovsky V. I., Pak S. G., Danilkin B.K., GEOTAR-Media Publishing Group 2012 - Besmettelijke ziekten en epidemiologie, leerboek voor studenten van medische faculteiten van medische universiteiten - blz. 469- 479

Vengerov Yu. Ya., Yushchuk N. D., Moscow "Medicine" 2010 - Besmettelijke ziekten, educatieve literatuur voor studenten van medische universiteiten - pp. 279-283

Wereldgezondheidsorganisatie, nieuwsbrief nr. 204 maart 2015

Znoiko OO, Yushchuk N.D., Klimova E.A., Karetkina G.N., Maksimov S.L., Maev I.V., Moscow publishing group GEOTAR-Media 2014 - Virale hepatitis. Kliniek, diagnose, behandeling - pp. 33-75

Ivashkin V. T., Maev I. V., Trukhmanov A. S., "GEOTAR-Media" 2010 - Handbook of Gastroenterology and Hepatology - blz. 55-149

A. Kalinin, A. F. Loginov, A. I. Khazanov, MEDpress-Inform Publishing House 2013 - blz. 231-456

Kosarev V.V., Babanov S.A., Moscow INFRA-M Publishing House 2010 - Beroepsziekten, studiegids - pp. 166-174

Lioznov D. A., Antonova T. V., Uitgeverij Uitgeverij Literra 2014 - Virale hepatitis in vragen en antwoorden - pp. 45-62

Lobzin Yu. V., St. Petersburg 2012 - Gids voor infectieziekten - pp. 34-44, 51-58

Richtlijnen MU 3.1.2792-10 "Preventie van infectieziekten. Epidemiologische surveillance van hepatitis B »2010

N. A. Mukhin, Literra Publishing House 2009 - Handbook of Hepatology - pp. 22-178

Pokrovsky V.I., Moscow "Medicine" 1993 - Richtlijnen voor de epidemiologie van infectieziekten - pp. 276-286

Praktische aanbevelingen van de World Gastroenterological Organization 2008 - Hepatitis B

V. Semenov, Moskou Medical Information Agency 2011 - Gids voor infectieziekten - blz. 520-528

SP 3.1.958-00 Preventie van virale hepatitis. Algemene eisen voor epidemiologische surveillance van virale hepatitis 2000

SP 3.1.1.2341-08 Preventie van infectieziekten. Intestinale infecties. Preventie van virale hepatitis B 2008

Uchaikin V.F., Cherednichenko T.V., Smirnov A.V., Moskou "GEOTAR-Media" 2012 - Infectious Hepatology Guide for Physicians - blz. 19-76, 148-200, 366-471

Yushchuk N.D., Klimova E.A., Znoiko O. O., Karetkina G.N., Maksimov S.L., Martynov Yu. V., Shukhov K.R., Maev I.V., Ivashkin V. T., Mayevskaya M.V., Buyevrov A.O., Fedosina E.A., Malyshev N.A., Blokhina N.P., Nikitin I.G., Zhao A.V., Andreitseva O. en., Bogomolov P. O., 2010 - Protocol voor diagnose en behandeling van patiënten met virale hepatitis B en C, richtlijnen - blz. 5-24

Hepatitis vormt met

Hepatitis c hoe erachter te komen
Hepatitis C-ampullen

Hepatitis vormt met

Om het niveau van kennis over virale hepatitis B te identificeren, hebben we patiënten geïnterviewd uit de eenheid infectieziekten van de TBUZ TGCB nr. 5. 35 patiënten namen deel aan deze diagnose.

Figuur 1. Geslacht van respondenten

Als gevolg van de verkregen gegevens kan ik veronderstellen dat virale hepatitis B meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen, aangezien meer dan de helft van de respondenten mannen was.

Figuur 2. Leeftijd van de respondenten

De onderzoeksgegevens suggereren dat meestal virale hepatitis B wordt gevonden bij mensen van middelbare leeftijd en even vaak bij jonge en oudere mensen.

Gemiddeld totaal incompleet

Gemiddeld totaal vol

Figuur 3. Het opleidingsniveau van de respondenten

Uit de enquête bleek dat de meest voorkomende prevalentie van virale hepatitis B bij mensen met secundair algemeen onvolledig onderwijs, en het kleinste aantal respondenten hoger opgeleid was, wat wijst op een bredere verspreiding van de ziekte in kringen met een lage sociale status.

4. Frequentie van drinken

Drink je alcohol? Zo ja, hoe vaak?

1-2 keer per week

3-4 keer per week

Figuur 4. Frequentie van drinken

Onderzoeksgegevens wijzen op een vrij hoog niveau van alcoholgebruik bij patiënten met virale hepatitis B, die ongetwijfeld de resultaten van de ziekte nadelig beïnvloeden en de behandeling bemoeilijkt.

5. Drugsgebruik

Gebruik je drugs?

Figuur 5. Drugsgebruik

Uit de enquêtegegevens blijkt dat de meerderheid van de respondenten geen verdovende middelen gebruikt (of bang waren om het toe te geven). Dit feit spreekt voornamelijk over de niet-injectie methode van de verspreiding van virale hepatitis B.

6. Voorschrift van diagnose

Hoe lang ben je al gediagnosticeerd met virale hepatitis B?

Minder dan 1 week geleden

1-3 weken geleden

1-6 maanden geleden

Meer dan 6 maanden geleden

Figuur 6. Voorschrift van diagnose

De resultaten van de enquête duiden op de aanwezigheid van de overgrote meerderheid van de patiënten voor wie de diagnose van virale hepatitis B onlangs werd gesteld, wat de noodzaak suggereert van gedetailleerde aanbevelingen over voeding, werk en rustregimes, evenals preventieve maatregelen voor de non-proliferatie van virale hepatitis B voor deze patiënten.

7. De aanwezigheid van hepatitis B in de familie en omgeving

Zijn er mensen in uw familie en gemeenschap die eerder hepatitis B hadden of hebben gehad?

Er zijn eerder overgedragen

Er zijn momenteel ziektes

Figuur 7. De aanwezigheid van hepatitis B in de familie en omgeving

De meeste respondenten merkten op dat ze geen familie hadden en geen familieleden die hepatitis B hadden gehad, wat aangeeft dat er behoefte is aan beter sanitair en educatief werk onder familieleden en patiënten. Dit is noodzakelijk om de gezondheid in nauw contact te houden met patiënten met virale hepatitis B en om hen te helpen bij het opvolgen van de aanbevelingen.

8. De methode van overdracht van virale hepatitis B

Wat zijn volgens u de manieren van overdracht van virale hepatitis B?

Figuur 8. De methode van overdracht van virale hepatitis B

De meerderheid van de respondenten kon niet alle wijzen van overdracht van virale hepatitis B aangeven. Een bijzonder probleem veroorzaakte het onderscheid tussen persoonlijke bezittingen van de patiënt met hepatitis B, waardoor het mogelijk is om met deze ziekte geïnfecteerd te raken. Dat wil zeggen, de meerderheid van de respondenten maakt geen onderscheid tussen items die in contact komen met bloed en items die niet in contact komen met bloed, wat extreem gevaarlijk is, omdat het kan leiden tot infectie van gezonde mensen.

9. Methoden voor de diagnose van hepatitis B

Wat zijn volgens u de diagnostische methoden om het hepatitis B-virus te detecteren?

Figuur 9. Methoden voor het diagnosticeren van hepatitis B

Uit de onderzoeksgegevens bleek dat de meeste patiënten met een diagnose van virale hepatitis B niet op de hoogte zijn van alle methoden om deze ziekte te diagnosticeren. Het onderscheid tussen de algemene bloedtest, die niet wordt gebruikt voor de diagnose van hepatitis B, en de biochemische bloedtest, die een informatieve methode is voor de diagnose van deze ziekte, veroorzaakte een bijzondere moeilijkheid. Meestal namen respondenten eenvoudigweg geen biochemische analyse op in hun respons, of includeerden ze het samen met een algemene bloedtest.

10. Manifestatie van hepatitis B

Wat zijn volgens u de symptomen van hepatitis B?

Figuur 10. Manifestaties van hepatitis B

De enquête onthulde een gebrek aan kennis over de manifestaties van hepatitis B bij de meerderheid van de respondenten. Een zeer klein aantal patiënten kan de specifieke symptomen van hun ziekte bepalen. De variant "pijn in de maag", vaak ten onrechte gerelateerd aan ondervraagden aan misselijkheid en braken en niet aan een manifestatie van hepatitis B, veroorzaakte bijzondere problemen.

11. Frequentie van testen op virale hepatitis B en andere vormen van hepatitis.

Hoe vaak wordt u getest op virale hepatitis B en andere vormen van hepatitis?

1 keer in 6 maanden

Figuur 11. Frequentie van testen op virale hepatitis B en andere vormen van hepatitis

Tijdens het onderzoek bleek dat een voldoende groot percentage van de respondenten de diagnose hepatitis B en andere virale hepatitis verwaarloosde, wat een risicofactor is voor late detectie, de vorming van het gevorderde stadium van de ziekte en mogelijke chroniciteit van het proces in het geval van infectie.

29. Frequentie van testen op virale hepatitis B door familieleden

Hoe vaak worden uw familieleden getest op virale hepatitis B?

1 keer in 3 maanden

1 keer in 6 maanden

Figuur 29. De frequentie van testen op virale hepatitis door familieleden

Tijdens het onderzoek werd opgemerkt dat familieleden van de geïnterviewde patiënten in voldoende hoeveelheden op virale hepatitis B worden gescreend, maar er is een klein deel van de omgeving voor patiënten die dit niet vaak genoeg doen, evenals familieleden die de enquête volledig negeren.

13. Preventie van hepatitis B

Wat zijn volgens u de maatregelen om hepatitis B te voorkomen?

Figuur 13. Preventie van hepatitis B

De resultaten van de enquête onthulden slechts een klein percentage van de respondenten die alle maatregelen voor de preventie van virale hepatitis B correct konden identificeren, de overgrote meerderheid van de respondenten merkte alleen enkele maatregelen op ter voorkoming van hepatitis B. De respondenten hadden bijzondere problemen met de "vaccinatiereactie" -optie, wat wijst op een gebrek aan bewustzijn bij patiënten over het vaccinatieschema en specifieke maatregelen ter preventie van hepatitis B.

14. Op dieet zijn

Volg je een dieet (beperking van vet, zout, gekruid, gefrituurd, conserveermiddelen, eliminatie van alcohol, sterk vlees, bouillon van viszwammen, cacao, chocolade, sterke thee, koffie)?

Figuur 14. Dieet.

Helaas bleek uit de enquête dat de meerderheid van de respondenten het dieet schendt, en een aanzienlijk percentage van de respondenten voldoet er helemaal niet aan, wat natuurlijk het verloop van de ziekte negatief beïnvloedt en het risico op een chronisch proces verhoogt.

15. Bronnen van informatie over virale hepatitis B

Waar krijg je informatie over de behandeling en preventie van hepatitis B?

Verwanten en vrienden

Figuur 15. Bronnen van informatie over virale hepatitis B

Uit de enquêteresultaten blijkt dat een aanzienlijk percentage van de geïnterviewde patiënten informatie ontvangt over virale hepatitis B via de media en het internet. Dergelijke gegevens zijn zorgwekkend, omdat deze bronnen vaak onbetrouwbaar zijn en de patiënt ook aanmoedigen tot zelfmedicatie.

16. Belang bij het verkrijgen van informatie over virale hepatitis B

Wilt u meer weten over hepatitis B, hoe kunt u dit voorkomen?

Figuur 16. Belangstelling voor het ontvangen van informatie over virale hepatitis B

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de meerderheid van de respondenten geïnteresseerd is in het ontvangen van nieuwe informatie over hepatitis B, wat een gunstige factor is voor de organisatie van sanitair en educatief werk.

Praktische resultaten: een checklist voor de patiënt ontwikkelen

De resultaten van het onderzoek bepaalden de noodzaak om een ​​patiëntenhandboek te ontwikkelen over het onderwerp "Preventie van virale hepatitis B".